§1

Informacje ogólne i znaczenie pojęć.

 

1. Regulamin opisuje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Decoboo.pl działającym pod adresem: https://www.decoboo.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. ul. Leonarda da Vinci 12 44-109 Gliwice, o numerze NIP: 631-23-79-751

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Decoboo.pl

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie Decoboo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

 

§2

Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

1. Decoboo.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Decoboo.pl oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług oferowanych przez Sklep, jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną opisane w niniejszym Regulaminie polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Decoboo.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sklepu i aktualnych propozycjach i inspiracjach dla Klientów.

 

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

 

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

- włączoną obsługę Java Script,

- włączoną obsługę plików Cookies,

- aktywny adres e-mail.

  

§3

Warunki realizacji zamówienia.

 

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności: 

- wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

- dodanie ich do koszyka,

- wybranie sposobu zapłaty i dostawy,

- zalogowanie do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany

- podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

- kliknięcie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 

3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

 

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

 

5. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty bądź momentu potwierdzenia zamówienia z płatnością za pobraniem.

 

6. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT prosimy uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w odpowiednim polu, które wyświetlane jest w procesie zamówienia.

 

 

§4

Zasady płatności.

 

1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w następujący sposób płatności:

- płatność dokonywana on-line za pośrednictwem systemu realizującego płatności on-line Dotpay.pl lub równoważnego dostarczonego przez Sprzedawcę w ramach procesu zamówienia.

 

 

§5

Dostawa zamówionego Towaru.

 

1. Dostawa zamówienia realizowana jest:

- tylko na terenie Polski,

- wysyłkowo, przez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę,

- bezpłatnie, jeśli koszt zamówienia jest wyższy niż 100zł netto (123 zł brutto), w przypadku zamówień mniejszych lub równych wskazanej powyżej kwocie doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

 

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

 

§6

Zwrot oraz wymiana Towaru.

 

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, a szczególnie jej Art. 38 w przypadku produktów zamówionych na odległość a niefabrykowanych, wyprodukowanych wg zindywidualizowanych potrzeb Klienta i wskazań (tu wybór grafiki i jej kadrowania, oraz wymiary wydruku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy chyba, że nastąpi którakolwiek z przyczyn podanych w  §7.

 

2. Zwroty spełniające warunki §7 prosimy wysyłać na adres:

Decoboo.pl

Opinion Strefa Druku Sp. z o.o.

ul. Leonarda da Vinci 12

44-109 Gliwice

 

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar podlegający reklamacji niezwłocznie, w niepogorszonym stanie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i podstawy ewentualnego zwrotu. Od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem oraz rozpatrzenia reklamacji zgodnie z zapisami  §7.

 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

  

§7

Gwarancja i reklamacja towaru.

 

1. Wobec Klientów Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

2. Produkty oferowane w Sklepie, jako druki artystyczne drukowane są na żądanie Klienta i objęte są gwarancją wynikającą z gwarancji medium na jakim są drukowane oraz technologii druku. Na produkty zakupione w Sklepie udziela się 3 miesięcznej gwarancji. 

 

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy:

- sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy,

- gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu,

- gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

 

4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Towaru. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w Regulaminie. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

5. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

Decoboo.pl

Opinion Strefa Druku Sp. z o.o.

ul. Leonarda da Vinci 12

44-109 Gliwice

§8

Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej .

 

1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.

2. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z zamówienia ze wszystkich tytułów ogranicza się do wysokości kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta za dane zamówienie. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

§9

Ochrona danych osobowych.

 

1. Składając Zamówienie Klient wyraża, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w koszyku, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest Opinion Strefa Druku Sp. z o.o.

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 

§10

Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r.

 

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla lokalizacji Sklepu. Zapisu nie stosuje się do Klientów będących Konsumentami.

 

4. Klient będący konsumentem końcowym ma możliwość skorzystania z Platformy internetowego rozstrzygania sporów zarządzanej prze Komisję Europejską, która dostępna jest pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr Kontakt za pośrednictwem e-mail pod adresem:

decoboo.ecommerce@gmail.com